Захирлын мэндчилгээ

БОЛОВСРОЛЫН ХҮНЛЭГ, ХҮМҮНЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ Ер нь боловсролын үйл ажиллагааг эрэмбэлэн цэгцлэх, орвонгоор нь сайжруулах, агуулга үйл явцын суурь ойлголтыг эргэн авч үзэх язгуурыг дахин дизайнчлах зайлшгүй шаардлагатай байгаа юм. Хүүхэд бүрийн сурах боломжид тулгуурласан боловсрол эзэмшүүлэх хамгийн боломжтой арга замыг сонгож олох ингэхдээ уламжлалт шиг гаднаас хүчлэн тулгах бус өөрсдөөр нь олон хувилбараас сонгуулах суралцахуйн шинэ орчин бүрдүүлэх асуудал нь боловсролын чанарын шинэчлэл авьяас...

News

© 2023 All rights reserved. Монгени Цогцолбор Сургууль