Элсэх журам

ЭЛСЭЛТ :

 

– Улсын стандарт буюу тогтвортой агуугаар шинжлэх ухааны бичиг үсгийн боловсрол эзэмшүүлэх хөтөлбөр.

– Байгууллагын стандарт буюу хувьсах агуулгаар  хувь хүний боломжид суурилсан хөгжлийг дэмжих ,ялгаатай байдал ялгаатай  хэрэгцээг  хангах \  карьер \  хувилбарт сургалтын  хөтөлбөрөөр  тус тус хичээллэдэг

 

БАЙГАЛИЙН УХААНЫ СУРГУУЛЬ :

Хувилбарт сургалтаар хүүхдийн онцгой авьяас ,чадварыг   хөглөх, хөгжөөх, хөхүүлэн дэмжих, хөгжүүлэх  хөтөлбөрт доорхи байдлаар элсэлт авдаг

– Логик сэтгэлгээ, математик сэтгэлгээ \Шатар математик\  дүрслэх урлагийн чиглэлээр

 

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ СУРГУУЛЬ НЬ :

Хувилбарт сургалтаар хүүхдийн авьяас, чадварын  хөгжлийг дэмжих , хөгжүүлэх, чадваржуулах  хөтөлбөрт доорхи байдлаар мөн элсэлт авдаг.

– Хэл болон урлагийн \ өрнө,дорны хэл , сонгодог хөгжим, бүжиг \ чиглэлээр

© 2022 All rights reserved. Монгени Цогцолбор Сургууль