Элсэх журам

– Улсын стандарт буюу тогтвортой агуулгаар шинжлэх ухааны бичиг үсгийн боловсрол эзэмшүүлэх хөтөлбөр.

– Байгууллагын стандарт буюу хувьсах агуулгаар  хувь хүний боломжид суурилсан хөгжлийг дэмжих ,ялгаатай байдал ялгаатай  хэрэгцээг  хангах \карьер\  хувилбарт сургалтын  хөтөлбөрөөр  тус тус хичээллэдэг.

 

БАЙГАЛИЙН УХААНЫ СУРГУУЛЬ :

Хувилбарт сургалтаар хүүхдийн онцгой авьяас ,чадварыг   хөглөх, хөгжөөх, хөхүүлэн дэмжих, хөгжүүлэх  хөтөлбөрт доорх байдлаар элсэлт авдаг

– Логик сэтгэлгээ, Математик сэтгэлгээ \Шатар математик\, Дүрслэх урлагийн чиглэлээр.

 

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ СУРГУУЛЬ НЬ :

Хувилбарт сургалтаар хүүхдийн авьяас, чадварын  хөгжлийг дэмжих , хөгжүүлэх, чадваржуулах  хөтөлбөрт доорх байдлаар мөн элсэлт авдаг.

– Хэл болон урлагийн \Өрнө, Дорны хэл, Сонгодог хөгжим, Бүжиг\ чиглэлээр.

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Монгени Цогцолбор Сургууль