Танилцуулга

СУРГУУЛИЙН ҮНДСЭН ЗАРЧИМ: 

– Хүүхэд сургуульдаа тохирох бус, харин сургууль хүүхдийн хувийн онцлог, чадварт нь тохирч байх зарчим баримталдаг.

– Хүүхэд бүрийн онцлогийг харгалзах зарчимд тулгуурлан суралцахуйг дизайнчлах оролдлого хийж байгаа нь бидний амжилтын хуудас 

– Хүүхдүүд өөрсдөө мэддэг,чаддаг болсон цагтаа багшдаа очиж шалгуулдаг уян хатан үнэлгээний зарчимтай.

 

ИННОВАЦИ :  МЭДЛЭГ ЭЗЭМШИХ АШИГТ ҮЙЛИЙН КОЭФФИЦИЕНТ.

  • Нийтээрээ заавал эзэмших шинжлэх ухааны бичиг үсгийн боловсролын агуулгаас гадна , хувь хүний хүчин зүйлийн ашиглалтыг сайжруулах, хүний нөөцийг хамгийн үр ашигтай ашиглах боломжийг бүрдүүлэх, багш суралцагсдыг ашиггүй ачааллаас чөлөөлөх , агуулга аргазүйг интегралчлах, давхардлыг арилгах, ижил төстэй бүлэг сэдвийг нэгтгэх,үргүй зардлыг багасгах,  модульчлах, цагийн менежментийг сайжруулах,  зэргээр МЭДЛЭГ ЭЗЭМШИХ АШИГТ ҮЙЛИЙН КОЕФФЦИЕНТИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХЭД БОДИТ ҮР ДҮНД ХҮРСЭН ХАМТ ОЛОН.

 

Мэдлэг эзэмших ашигт үйлийн коеффциентийг нэмэгдүүлсэн үр дүнгээр 2007 онд  МУБИС-ийн клиник , 2013 онд  БСШУЯ- ны  лаборатори, боловсролын шинэчлэлийн загвар сургууль болсон түүхтэй.

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Монгени Цогцолбор Сургууль