Сургуулийн онцлог

Сурч боловсрох үйл явцыг өөрчлөн хувиргаж буй МОНГЕНИ СУРГУУЛИЙН ОНЦЛОГ: 

– Монгол хүүхдийн төрөлх эрхийг дээдэлсэн, монгол хүүхдийн язгуур эрх ашигт нийцсэн боловсролын хүнлэг, хүмүүнлэг үйлчилгээ үзүүлэхэд оршино.  ХҮҮХДИЙН ТӨРӨЛХ ЭРХИЙГ ДЭЭДЭЛСЭН, ЯЗГУУР ЭРХ  АШИГТ НЬ НИЙЦСЭН БОЛОВСРОЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЭМЛЭХ

 

– Нийгэм багш сурган хүмүүжүүлэгчид хүүхдээс юу хүсэж байгаагаар биш харин хүүхэд нь өөрсдийн сэтгэц физиологи ба бодьгалын дотоод өдөөлтөөр чухам юу  хүсэж, юунд тэмүүлж байна тэр сэдлээр нь хөглөх явдал юм. ХҮҮХЭД НЬ  ЧУХАМ ЮУГ ХҮСЭЖ, ЮУНД ТЭМҮҮЛЖ БАЙНА ТЭР СЭДЛЭЭР НЬ ХӨГЛӨХ, ХӨГЖӨӨХ, ХӨХҮҮЛЭН ДЭМЖИХ

 

– Суралцагчийн сэдэл тэмүүлэл, боломжид нийцсэн зохистой дэмжлэгийг оновчтой хүргэх  СЭДЭЛ, ТЭМҮҮЛЭЛ БОЛОМЖИД НИЙЦСЭН ЗОХИСТОЙ ДЭМЖЛЭГИЙГ ОНОВЧТОЙ ХҮРГЭХ

 

– Мэдлэг олгох, чадвар эзэмшүүлэх хандлагыг хамтад нь төлөвшүүлэх МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ХАМТАД НЬ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ

 

– БҮТЭН ХҮН БА ХУВЬ ХҮНИЙ ТЭГШ ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАХ

 

СУРГУУЛИЙН НЭГЭН ОНЦЛОГ НЬ:

– Улсын стандарт буюу тогтвортой агуулгаар ШИНЖЛЭХ УХААНЫ БИЧИГ ҮСГИЙН БОЛОВСРОЛ

– Байгууллагын стандарт буюу хувьсах агуулгаар   ХУВЬ ХҮНИЙ ТӨРӨЛХ ЧАДВАРЫН ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ \ гэсэн  хоёр том  агуулгыг эзэмшүүлдэг

 

 ӨӨР НЭГЭН ОНЦЛОГ НЬ :  ХУВЬ ХҮНИЙ ТЭГШ ХӨГЖИЛ :  МЭДЭХЭД, ХИЙХЭД, ТӨЛӨВШИХ, АМЬДРАХАД СУРАЛЦАХ

 

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Монгени Цогцолбор Сургууль