Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох лицэй сургалт

МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГ БАРИМЖАА  ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨР : \ ахлах сургуулийн  1-р ангиас \

Мэргэжил сонгох \ ахлах сургуулийн 1-р ангийн   1,2 –р улиралд \
Сонгон судлах  хичээл \ахлах сургуулийн 1- 3- р ангид \
Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох лицей сургалт, \1-  3 –р ангид \ гадаад хэл дээр сонгосон
   мэргэжлийн хэллэг, нэр томьёо
Мэргэжлийн анхан шатны боловсролын хөтөлбөр  \ 1 -2 р ангид \

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Монгени Цогцолбор Сургууль